Verslagen en Notulen

 

Stichting
 Dorpsraad Kerkwerve e.o.

 

Secretariaat:                          Mobiel: 06 46223863

Vloedstraat 21                        E-mail: info@dorpsraad-kerkwerve.nl

4321 AM Kerkwerve              www.dorpsraad-kerkwerve.nl

                                              Bankrek.nr.: NL50RABO03578.74.544

                                         

 

 

 

Jaarverslag Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o. 2016

 

Vergaderen

 

In principe zijn alle vergaderingen van de Stichting Dorpsraad Kerkwerve openbaar. Van de aan de inwoners van Kerkwerve geboden mogelijkheid tot inspraak ( een half uur voor elke vergadering van de dorpsraad) is geen gebruik gemaakt.

 

Externe contacten.

Verschillende leden van de dorpsraad hebben namens de dorpsraad diverse bijeenkomsten/vergaderingen bezocht waar onder:

 

Hulpkring Kerkwerve

Er zijn diverse gesprekken geweest in 2016 met afgevaardigden van de twee kerken in Kerkwerve, de heer Kees den Boer en de Dorpsraad. Er zijn flyers huis aan huis bezorgd, heeft in diverse kranten gestaan, op de radio geweest en aandacht aan besteedt via Social Media. Er hebben zich 25 personen opgegeven als vrijwilliger. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt. In principe kunnen mensen al een hulpvraag indienen via telefoonnummer van de Dorpsraad.

 

Pannakooi/Jeu de Boulesbaan

Na vertrek van een bestuurslid is het project Pannakooi door twee andere bestuursleden opgepakt en nieuw leven ingeblazen. Tevens gaat men onderzoeken of er animo voor een Jeu de Boules baan is.

 

Verstrekte subsidies.

In het jaar 2016 zijn, zoals uit de jaarstukken van de penningmeester blijkt, enkele subsidies verstrekt aan organiserende comités en verenigingen.

 

Brandweer Kerkwerve

De Dorpsraad heeft contact gehad met de Brandweer over de stand van zaken en heeft de Brandweer ook uitgenodigd voor het toelichten hiervan op een Openbare Vergadering.

 

Werving nieuwe bestuursleden

Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden via kranten, radio, flyers, Website en Social Media (Facebook en Twitter)

De heer Wim van Embden en mevrouw Saskia Breen zijn afgetreden.

Toegetreden tot het bestuur is de heer Harry Dragt, die tevens penningmeester is geworden en mevrouw Miranda Vermeeren. De heer Piet Swildens is momenteel aspirant bestuurslid en kan worden gekozen in de eerstvolgende openbare vergadering in april 2017.

 

Website en Sociale media

Het in stand houden van de Website, Social Media (Twitter en Facebook)

Op de Website kunnen bewoners ook iets plaatsen.

 

Prikpost

De prikpost heeft na een proefperiode een definitieve plaats in het dorpshuis gekregen waar mensen op de dinsdagen terecht kunnen van 08.00 -08.30 uur.

 

Kopieermachine

Er is een kopieermachine geschonken, door mevrouw Baars, aan de Dorpsraad welke in het  Dorpshuis staat en waar bewoners terecht kunnen om kopietjes te maken (A-4 en A-5 formaat)

 

Kerstboom en kerstwensen

Om de sfeer in het dorp wat te verhogen is er een kerstboom gekocht en opgezet aan de Ring.

 

Thuis in de Kern

Zaterdag 10 december 2016 heeft de Dorpsraad een winterbrunch georganiseerd voor zijn inwoners. Er waren 45 personen aanwezig. Na het eten volgde er nog een quiz : the Battle of the Tables waarbij een prijsje te winnen viel. Na afloop kreeg iedere gast nog een kerstboomhanger met wens mee. Het was een gemoedelijk samenzijn waarbij ook nieuwe inwoners aanwezig waren.

 

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 15 januari 2016  in het Dorpshuis met een hapje, een drankje en een spel waarbij Zeeuwse plaatsnamen en wateren moesten worden geraden.  Tevens werd er door de heer Harry Dragt een lijst met daarin de wensen van de leerlingen van basisschool de Morgenster,  overhandigd aan mevrouw Ina van Kan, beheerster Dorpshuis Het was een geanimeerde en gezellige avond.

 

Overleg gemeente SD

18 januari 2016 overleg met de heer Peter Verstraeten, de Dorpsraad en een aantal inwoners van Kerkwerve die zich in november hebben opgegeven om mee te denken/praten over de groenvoorziening en aankleding in Kerkwerve.  Er zijn inmiddels al een aantal zaken hiervan gerealiseerd tot een ieders tevredenheid.

Overleg punten:

Opwaarderen banken Kerkwerve.

Omvormingen groen.

straatmeubilair

 

Rijkswaterstaat

21 januari 2016 heeft er een gesprek plaats gevonden met de heer Hoven (Rijkswaterstaat) over de wijzigingen van de Provinciale weg.

 

Rode Kruis/Hart veilig

Er zijn 2 maal 2 cursusavonden georganiseerd, i.s.m. het Nederlandse Rode Kruis met uitleg AED en cursus reanimatie.  Tijdens de uitleg over de AED op 9 februari jl. waren er 19 personen aanwezig. Voor de cursus reanimatie waren er meerdere aanmeldingen maar een paar personen hebben zich later afgemeld. Er zijn 2 groepen , met in totaal 13 personen,  zijn van start gegaan . Cursusdata 22 februari, 8 maart voor groep 1 en 11 april en 19 april voor groep 2. Allen zijn geslaagd en zijn feestelijk in het zonnetje gezet tijdens de Openbare Vergadering.

 

 

diversen

Opmerkingen/vragen in behandeling genomen van dorpsbewoners zoals:

overlast parkeren, caravan lang op openbare weg staan, hondenpoep, geluidsoverlast etc.

 

 

 

 

Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o.
E-mail: info@dorpsraad-kerkwerve.nl
www.dorpsraad-kerkwerve.nl

Notulen van de openbare vergadering  van Dorpsraad Kerkwerve e.o.

3 april 2014

Aanwezig bestuursleden: Ina van Kan, Anneke Eger, Hanneke Zuidgeest, Wim van Embden en Hans Hanse.

 Aanwezig overig: Joyce Evers (LSD) Jos Schlicher (gemeente) Co Eger (Alert) Harold Dikhooff (VVD), Wilma Jansen (SMWO), MichaelNguyen(SMWO) de heer Bijde vaate(CDA)

 

1.Opening door de voorzitter

Voorzitter heet een ieder van harte welkom en stelt de agenda vast.

2.Mededelingen.

 

3.Notulen openbare vergadering 21 maart 2013.

De notulen worden voorgelezen door de voorzitter.

Blz. 3: zr. van Zijpe moet zr. van Zijp zijn. Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen van 21 maart en deze worden goedgekeurd.

4.Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken gekomen voor deze openbare vergadering.

5.Jaarverslag

Doelstelling.

De gemeente Schouwen-Duiveland stimuleert de dorpsraden in haar (kleine) kernen. Er wordt gestreefd naar een zo direct mogelijk contact met de plaatselijke bevolking. De dorpsraad heeft zich ten doel gesteld de leefbaarheid in Kerkwerve en het buitengebied te stimuleren en te behouden.

Vergaderdata.

Het betreft 9 bestuursvergaderingen en 1 openbare vergadering.

In principe zijn alle vergaderingen van de Stichting Dorpsraad Kerkwerve openbaar. Van de aan de inwoners van Kerkwerve geboden mogelijkheid tot inspraak ( een half uur voor elke vergadering van de dorpsraad) is geen gebruik gemaakt.

Buiten de bestuursvergaderingen om heeft de Dorpsraad ook andere vergaderingen belegd o.a.  met Pethy Maris, Ingrid Hillenbrandt, Thijs van Damme en Zeeuwland.

De op 10 januari 2013 gehouden Nieuwjaarsreceptie  m.m.v. “Endrik en Jannekee” werd goed bezocht

Externe contacten.

Verschillende leden van de dorpsraad hebben namens de dorpsraad diverse bijeenkomsten/vergaderingen bezocht.

Verkiezing bestuursleden.

In 2013 waren aftredend Connie Kloet Karel Manni en stelden zich niet meer herkiesbaar. In de openbare vergadering op 21 maart 2013 werd aspirant bestuurslid Peter Boodt met algemene stemmen gekozen. Ineke Bos (voorzitter) is december 2013 afgetreden .

Werving nieuwe bestuursleden

Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden via kranten en de radio.

Samenstelling bestuur per 1 maart 2013.

Ineke Bos (voorzitter)

Ina van Kan (penningmeester)

Hanneke Zuidgeest (secretariaat)

AnnekeEger

Peter Boodt

Verstrekte subsidies.

In het jaar 2013 zijn, zoals uit de jaarstukken van de penningmeester blijkt, enkele subsidies verstrekt aan organiserende comités en verenigingen.

ü  The White Feather Dancers

ü  Toneelclub Ygenweize

ü  Vakantiebijbelschool

ü  60+ reis

ü  Eenzaamheidsbestrijding

ü  In het kader van de leefbaarheid

Beeldje zuster van Zijp.

De dorpsraad heeft bij de stichting Renesse een aanvraag gedaan voor plaatsing van een beeldje in Kerkwerve van Zuster van Zijp en deze aanvraag werd gehonoreerd. Op 15 mei 2013 was de feestelijke onthulling door de burgemeester waarbij ook familie van zuster van Zijp-Bijlo aanwezig was.

Kerstboom.

De kerstsfeer in het dorp werd ook dit jaar weer verhoogd door het zetten van een mooie kerstboom.  Omdat er te weinig ruimte bij de kerk aan de ring was i.v.m. restauratie is de boom bij het dorpshuis geplaatst.

Medewerking verleend aan samenstellen boekje van student Jelle Koper

Jelle Koper heeft voor zijn afstudeerproject aan de Kon. Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag medewerking gekregen van de Dorpsraad. Deze informatie is verwerkt in een boekje .

Tennisbaan

De Dorpsraad heeft onlangs het huurcontract van de tennisbaan opgezegd.

Het bestuur heeft WIK aangeboden om gebruik hiervan te maken en eventueel voor een Panna kooi te zorgen maar heeft niets meer vernomen van WIK.

Woordvoerder Kerkwerve

John Steenis is gestopt met woordvoerder voor Kerkwerve te zijn bij de uitzendingen van Omroep Zeeland. Ina van Kan heeft het stokje overgenomen.

Website

De Website is gehackt geweest en het heeft een poosje geduurd eer er een nieuwe Website was. Sinds een aantal maanden is er een compleet nieuwe Website die naar volle tevredenheid goed werkt.

Sociale Media

Sinds een paar maanden heeft Dorpsraad Kerkwerve ook een Twitter account en een Facebook pagina.

Zorgvisie

De Dorpsraad heeft zich de afgelopen periode m.n. bezig gehouden met het ontwikkelen van een zorgvisie voor Kerkwerve.  Zo is er een aantal malen overleg geweest met de Gemeente Schouwen Duiveland en heeft de Dorpsraad een enquête gemaakt en verspreidt onder de bewoners.

6.Financieel verslag penningmeester

Het financieel verslag wordt doorgenomen en er zijn geen vragen hierover.

7.Verslag kascontrolecommissie

De commissie bestond uit mevrouw Tony Vermeulen en de heer Karel Manni. Daar deze laatste niet te bereiken was heeft mevrouw Elles Smits deze taak op zich genomen.

De commissie heeft het financiële verslag akkoord bevonden.

8.Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie

Volgend jaar zullen in de kascontrolecommissie mevrouw Tony Vermeulen en de heer Harold Dikhoof plaatsnemen.

9.Verkiezing bestuur

Aspirant bestuurslid de heer Hans Hanse en Aspirant bestuurslid de heer Wim van Embden

worden met algemene stemmen gekozen.

Mevrouw Saskia Schuurbiers stelt zich verkiesbaar en ook zij wordt met algemene stemmen gekozen.

Hans Hanse houdt voor de verkiezing nog een klein pleidooi met een oproep voor nieuwe bestuursleden.

10.Kerkwerve kijkt naar de toekomst; concept zorgvisie en uitslag enquête.

De Dorpsraad heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met het ontwikkelen van een visie gericht op de toekomst m.n. op de zorg. Een aantal argumenten hiervoor zijn:

Vanuit het welzijn wordt er een grote groep samengesteld die zou o.a. kunnen bestaan uit:

SMWO beleidsmedewerker jongeren, Wilma Jansen (vrijwillige thuiszorg), buurtzorg, huisarts, diëtist, wijkagent en  een vereniging. Zij hebben allemaal een signaalfunctie.

Belangrijk is dan om bepaalde zaken te signaleren, inventariseren en hierin samen te werken.

Er hebben 48 personen de enquête ingevuld.

Een aantal opmerkingen die vanuit de vergadering naar voren komen :

ü  Zorg ervoor dat je een enquête zo maakt dat iedereen zich aangesproken voelt.

ü  In de bibliotheekbus kun je ook pinnen.

ü  Moeilijk om een pinautomaat te krijgen, misschien de regiobank.

ü  Het openbaar vervoer in Kerkwerve is heel summier.

11.Rondvraag.

Nico: Is het mogelijk om de AED buiten het Dorpshuis op te hangen in een kastje?

Wilma Jansen (WMO): is het mogelijk dat de uitslag van de enquête kan worden omgezet in percentages?

Hanneke: wanneer er een bedrijf of vereniging iets bij ons op de Website wil laten plaatsen is dat mogelijk. Via de mail kun je dit kenbaar maken.

 

Na de pauze zal de heer Ron van Kan een presentatie houden : Wat is de WMO en wat

betekent dit voor u?

 

 

Waarnemend voorzitter                            De secretaris

 

C.K. van Kan-Kuijpers                             J.S. Zuidgeest


NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE STICHTING DORPSRAAD KERKWERVE e.o. van15 november 2012.
Aanwezig: Ineke Bos, Anneke Eger, Conny Kloet, Karel Manni en Hanneke Zuidgeest.
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw Jacqueline van Burg en de heer G. Houtekamer,
Aantal bewoners Kerkwerve e.o.: 23
Namens de Rabobank: E. v.d. Velde.
Namens de politieke partijen: de heer W. v.d. Berg (VVD) en de heer J. Eger (Alert!)
Namens de gemeente Schouwen-Duiveland: Mevrouw Pethy Maris.
1.Opening.
Ineke opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Een speciaal welkomstwoord aan Pethy Maris van de gemeente Schouwen Duiveland.
2. Mededelingen.
1. Bestuurssamenstelling:
de heer Koen van der Schalk is afgetreden in augustus j.l.
Mevrouw Patricia van Leeuwen is afgetreden in juni j.l.
Mevrouw Ina van Kan is 21 mei j.l. toegetreden tot het bestuur als aspirant lid.
Penningmeesterschap is tijdelijk overgenomen door Karel Manni.
2. verslag KOOS -> Kibeo
. Ouders hebben kort voor de vakantie bericht gehad van KOOS dat de kinderopvang
en peutergroep zullen sluiten.
. 13 augustus is er, op initiatief van de Dorpsraad, een vergadering met diverse
partijen.
. Kibeo komt in beeld en is bereid de peutergroep een doorstart te laten maken.
. Kibeo gaat van start op 19 november 2012
3. 800 jarig bestaan Kerkwerve:
Een groep dorpsbewoners heeft een comité gevormd om het een en ander te organiseren.
Enkele van deze personen zijn een keer bij een bestuursvergadering geweest om het een en ander toe te lichten. Tevens is er gevraagd of er iemand van het comité wil plaatsnemen in de Dorpsraad. Dit is niet gebeurd.

4. Er is subsidie verstrekt aan: de Zumba lessen, toneelclub Variabel en Variabele jeugd, Vakantiebijbelschool, de Stoomgroep(Halloween), 60+ reis, eenzaamheidsbestrijding en het Oranje comité.
5. Activiteiten dorpshuis: er zijn de afgelopen periode diverse activiteiten is het dorpshuis geweest zoals: Kaarten maken, oefenen toneelclub, Zumba, biljarten, kaarten, bloemschikken, de ouderensoos en het repeteren van het Shantykoor.
Overige activiteiten: een kinderdisco, Tafelen in de buurt, cursus Vitaliteittraining, knutselclub.
6. ’t Wienkeltje bestaat 5 jaar.
7. Tijdens de ondernemersbeurs was er een prijsvraag georganiseerd door de Dorpsraad en deze is gewonnen door familie den Boer.
8. Bijwonen vergaderingen/info. bijeenkomsten e.d.:
4 mei dodenherdenking, Gemeente Schouwen Duiveland (Woonvisie, Hart van Leefbaarheid, Raadsvergaderingen)Eenzaamheidsproject, opening Dorpshuis Serooskerke, Stichting Dorpshuizen, onthulling beeld Antje in Dreischor, introductie Schouwen Duiveland DOEN, Kerkdienst Protestantse Gemeente, Wandelpaden, informatieavond Politie Schouwen Duiveland.
9. In het dorp komt, namens de commissie Beelden, initiatief van de Stichting Renesse, het beeld van zuster van Zijp-Bijlo te staan. Vandaag hebben wij een nieuwsbrief ontvangen van de Stichting Renesse waar dit ook in staat met een foto erbij waar de zuster op staat. Deze nieuwsbrief ligt hier ter inzage. Wij hopen dat het beeld in het voorjaar 2013 onthuld kan worden.
10. De dorpsraad gaat inventariseren welke mensen er hulp nodig hebben m.b.t. het digitale verkeer. (laptop e.d.) Dit wordt dan uitgevoerd door leerlingen voor hun MAS. Tot nu toe 2 aanmeldingen.
11. Kernbezoek op 1 augustus j.l. door de burgemeester die een bezoek heeft gebracht aan de palingkwekerij van de heer v.d. Hoek , de molen van Verhage en de nieuwe winkel van de Heerekeet. Eregasten waren de heren Kesteloo en van Damme.
12. Vlag Kerkwerve: indien men een vlag wil bestellen van Kerkwerve kunt u dat bij de Dorpsraad opgeven.
3. Ingekomen stukken.
• Uitnodiging WIK
• Mail de heer van der Schalk
• Mail Pethy Maris (gemeente - Schouwen Duiveland)
4. Notulen vergadering 15 november 2012.
Pt. 2: touw van de vlaggenmast -> is inmiddels gerepareerd.
Pt. 4: ondernemersbeurs heeft plaatsgevonden op 20 oktober j.l. en was een succes.
Pt. 7 Koen van de Schalk is afgetreden in augustus j.l.
Pt. 8 : agendapunt brandweer komt op de agenda te staan van de Dorpsraad in januari, februari of maart.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen over de notulen.
5.Oproep voor nieuwe bestuursleden.
Conny Kloet en Karel Manni zullen op de volgende openbare vergadering aftreden.
De Dorpsraad is dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ina van Kan wordt met algemene stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid. De Dorpsraad hoopt dat er tijdens de volgende vergadering er meerdere nieuwe bestuursleden kunnen worden gekozen.

6. Rondvraag.
De heer John Steenis, woordvoerder Kerkwerve bij Omroep Zeeland, vraagt zich af hoe het zit het de organisatie van het 800- jarig bestaan.
Nel geeft hierop het antwoord dat het nog in de beginfase zit en dat de informatie nog moet volgen.
Hans Hanse geeft een compliment aan de voorzitter.
Marian van IJperen vraagt zich af of de notulen niet op de Website kunnen komen.
Nico v.d. Have: wordt er nog aandacht besteed in Kerkwerve aan het feit dat het straks 60 jaar geleden is dat de watersnoodramp hier heeft plaatsgevonden?
Hierop komen reacties dat het al eens geprobeerd is en er weinig animo voor was.
De Dorpsraad gaat hiervan een agendapunt maken.
7. Sluiting.
Ineke vertelt na de pauze de heer Backhuys ons iets gaat vertellen over zijn reizen naar de tropen.
Daarna bedankt zij een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en/of inbreng en sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld door de Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o. in haar vergadering d.d. 21 maart 2013,
De voorzitter De secretaris
G.E.H.M. Bos-de Swaaf J.S. Zuidgeest.